Crochet Patterns of Shrug - Elegant

Elegant Shrug
The clear pattern of this Elegant Shrug + other 29 Wonderful Designs in:


----------------------

 

Patterns A

Patterns A

Patterns C